محمدابراهیم حسین پور
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
13,280,000 تومان
مشارکت مستقیم
0 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

محمدابراهیم حسین پور
12,230,000 تومان از طریق 26 نفر برای

فردای روشن

محمدابراهیم حسین پور
1,050,000 تومان از طریق 2 نفر برای

چرخ زندگی

تاکنون در هیچ کمپینی مشارکت نداشته است.

  • آموزش
  • محبت
  • کارافرینی
  • پایان یافته

فردای روشن

کمک به برگزاری دوره آموزشی آرایشگری برای 1 خانم و 4 پسر و همچنین برگزاری دوره ی آموزشی Icdl برای 2 پسر.این مهرجو های عزیز از بچه های کار هستند و یا از...

126% از 26,900,000 تومان
753 روز از مهلت گذشته
  • مهربانی
  • اشتغال
  • حمایت
  • پایان یافته

چرخ زندگی

خانمی سرپرست خانوار ،خلاق و کارآفرین جهت گرداندن چرخ زندگی و احیای کارگاه خیاطی خود نیاز به یاری دارد. .احیای کارگاهی به جهت ایجاد اشتغال برای حداقل 1...

98% از 300,000,000 تومان
687 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//