سدنا امین
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
275,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سدنا امین
225,000 تومان 11 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

سدنا امین
50,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//