آتنا ایزدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
75,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
آتنا ایزدی
25,000 تومان 10 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

آتنا ایزدی
50,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//