فرهاد اکبری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
275,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فرهاد اکبری
25,000 تومان 23 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

فرهاد اکبری
100,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

فرهاد اکبری
150,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//