فرزين باقری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
400,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فرزين باقری
100,000 تومان 20 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

فرزين باقری
150,000 تومان 7 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

فرزين باقری
150,000 تومان 9 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//