فرود شهبازی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
400,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فرود شهبازی
150,000 تومان 8 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

فرود شهبازی
200,000 تومان 8 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

فرود شهبازی
50,000 تومان 1 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//