فاطمه زهرا کیانی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
600,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فاطمه زهرا کیانی
400,000 تومان 7 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

فاطمه زهرا کیانی
200,000 تومان 29 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//