مهسا منصوری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
580,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
مهسا منصوری
500,000 تومان 9 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

مهسا منصوری
80,000 تومان 29 بهمن 1399
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

خط مهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//