هستی رضا
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
250,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
هستی رضا
100,000 تومان 10 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

هستی رضا
100,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

هستی رضا
50,000 تومان 1 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//