سدنا اکبری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
650,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سدنا اکبری
50,000 تومان 8 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سدنا اکبری
300,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

سدنا اکبری
100,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

سدنا اکبری
200,000 تومان 3 اسفند 1399
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

خط مهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//