آرمین مجیدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
650,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
آرمین مجیدی
250,000 تومان 23 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

آرمین مجیدی
100,000 تومان 28 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

آرمین مجیدی
300,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//