کیان ساعدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
100,000 تومان
مشارکت مستقیم
0 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

کیان ساعدی
100,000 تومان از طریق 1 نفر برای

سرای گوهر

تاکنون در هیچ کمپینی مشارکت نداشته است.

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//