هلما افشاری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
560,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
هلما افشاری
500,000 تومان 24 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

هلما افشاری
60,000 تومان 20 اسفند 1399
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

خط مهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//