نفس طباطبایی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
450,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
نفس طباطبایی
150,000 تومان 12 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

نفس طباطبایی
300,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//