نورا نجفی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
800,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
نورا نجفی
500,000 تومان 29 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

نورا نجفی
300,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//