آتنا نعمتی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
225,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
آتنا نعمتی
75,000 تومان 28 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

آتنا نعمتی
100,000 تومان 3 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

آتنا نعمتی
50,000 تومان 29 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//