معصومه توکلی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
575,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
معصومه توکلی
75,000 تومان 20 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

معصومه توکلی
200,000 تومان 12 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

معصومه توکلی
300,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//