حسین دهنوی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
12,000 تومان
مشارکت مستقیم
37,000 تومان
بازکمپین فعال
0

حسین دهنوی
12,000 تومان از طریق 4 نفر برای

زنگ امید

حسین دهنوی
1,000 تومان 14 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

حسین دهنوی
1,000 تومان 14 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

حسین دهنوی
5,000 تومان 5 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

حسین دهنوی
10,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

حسین دهنوی
10,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

حسین دهنوی
10,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

  • پایان یافته

زنگ امید

کمپین زنگ امید، با امید به اینکه یک فردای روشن می تواند همه ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند، اقدام به تجهیز طبقه ی دوم مدرسه ای در محله امام زاده ...

68% از 350,000,000 تومان
276 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//