حسین دهنوی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
12,000 تومان
مشارکت مستقیم
37,000 تومان
بازکمپین فعال
0

حسین دهنوی
12,000 تومان از طریق 4 نفر برای

زنگ امید

حسین دهنوی
1,000 تومان 14 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

حسین دهنوی
1,000 تومان 14 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

حسین دهنوی
5,000 تومان 5 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

حسین دهنوی
10,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

حسین دهنوی
10,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

حسین دهنوی
10,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

  • پایان یافته

زنگ امید

کمپین زنگ امید، با امید به اینکه یک فردای روشن می تواند همه ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند، اقدام به تجهیز طبقه ی دوم مدرسه ای در محله امام زاده ...

68% از 350,000,000 تومان
25 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//