معصومه تهرانی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
375,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
معصومه تهرانی
225,000 تومان 4 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

معصومه تهرانی
150,000 تومان 18 اسفند 1399
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

خط مهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//