آرمین شجاعی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
1,350,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
آرمین شجاعی
300,000 تومان 12 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

آرمین شجاعی
150,000 تومان 10 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

آرمین شجاعی
900,000 تومان 1 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//