نفس مهدوی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
525,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
نفس مهدوی
200,000 تومان 11 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

نفس مهدوی
125,000 تومان 19 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

نفس مهدوی
200,000 تومان 4 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//