هانا رضا
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
1,500,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
هانا رضا
300,000 تومان 7 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

هانا رضا
1,200,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//