امیرحسین نوفرستی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
150,000 تومان
مشارکت مستقیم
100,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

امیرحسین نوفرستی
150,000 تومان از طریق 2 نفر برای

سرای گوهر

امیرحسین نوفرستی
100,000 تومان 22 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//