امیرحسین نوفرستی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
150,000 تومان
مشارکت مستقیم
100,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

امیرحسین نوفرستی
150,000 تومان از طریق 2 نفر برای
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

امیرحسین نوفرستی
100,000 تومان 22 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//