سپهر نجفی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
500,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سپهر نجفی
150,000 تومان 8 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

سپهر نجفی
200,000 تومان 28 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

سپهر نجفی
50,000 تومان 25 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

سپهر نجفی
100,000 تومان 25 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//