نفس مجیدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
350,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
نفس مجیدی
150,000 تومان 4 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

نفس مجیدی
150,000 تومان 3 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

نفس مجیدی
50,000 تومان 1 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//