سارا غلامرضایی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
550,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سارا غلامرضایی
500,000 تومان 30 خرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

سارا غلامرضایی
50,000 تومان 4 بهمن 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//