نیکا بابایی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
700,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
نیکا بابایی
300,000 تومان 6 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

نیکا بابایی
150,000 تومان 5 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

نیکا بابایی
100,000 تومان 3 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

نیکا بابایی
150,000 تومان 28 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//