کیان محمدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
300,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
کیان محمدی
150,000 تومان 6 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

کیان محمدی
100,000 تومان 24 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

کیان محمدی
50,000 تومان 23 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//