پژمان شیرازیان
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
0 تومان
کمپین فعال
2

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.

تاکنون در هیچ کمپینی مشارکت نداشته است.

  • پایان یافته

چند متر مهربانی

رویاهای بزرگی در سر داریم... رویاهایی که فردایی از جنس امید را به تصویر خواهد کشید و تحقق آن آینه قلب های مهربان ماست. با همراهی یکایک ما و خرید هفت چ...

99% از 120,000,000 تومان
412 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//